Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prodávající a provozovatel eshopu
ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic
IČ: 09862421, DIČ: CZ09862421.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11291.
číslo účtu: 2102100060/5500, Tel: +421 911 836 904, info@zencomarket.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zenco.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

 

VYMEDZENIE POJMOV

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

DODÁVATEĽ/PREDÁVAJÚCI - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

SPOTREBITEĽ (KUPUJÚCI) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

NE-SPOTREBITEĽ (KUPUJÚCI) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

KÚPNA ZMLUVA - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

-objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Ako záručný list slúži faktúra. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to vzhľadom na povahu vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Ak sa vada prejaví v prvých 12 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Takýto postup nie je možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ ZA POMOCI PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU ZO STRANY KUPUJÚCEHO

V prípade, ak ste spotrebiteľ a ak nejde o prípad, kedy podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte cez internet s osobným odberom na niektorom z našich výdajných miest. V prípade, ak nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza. Nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká aj v prípade, že povaha výrobku jeho vrátenie nedovoľuje (antigénne testy).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

-Odošlete list (email) s textom: Chcem odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar (ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu). Dátum a podpis. Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.

-Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu (Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, 722 00) prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar uveďte pokiaľ možno do pôvodného stavu a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

-Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet alebo zloženkou čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané).

-Náklady na prepravu tovaru späť sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

-Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj úplnú cenu tovaru. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

-Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Formulár - odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia - Inšpektorát pre Moravskosliezsky a Olomoucký kraj so sídlom Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, internetová adresa www.coi.cz.

 

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJUCÉHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

-Objednávka sa predávajúcemu vráti ako neprevzatá. Kupujúci má na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej objednaním tovaru povinnosť podľa § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. objednávku prevziať. V prípade neprevzatia alebo nevyzdvihnutia zásielky vo zvolenom výdajnom mieste bude objednávka stornovaná.

 

VÝMENA TOVARU

V prípade zakúpenia tovaru, ktoré Vám nevyhovuje alebo ste tovar dostali ako nevhodný darček, poskytujeme možnosť výmeny tovaru.

Pre výmenu tovaru postupujte nasledovne:

Pri požiadavke na výmenu pošlite list (email) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov prípadne vložte odkaz na výrobok). Ak si tovar prajete poslať na inú adresu ako predchádzajúcu, je potrebné uviesť túto adresu, ak je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním. Ak ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom vykonáte doplatok, či prevodom na náš účet alebo zaplatíte dobierkou. Dátum a podpis.

-Výmenu tovaru je možné vykonať do 14 dní od zakúpenia.

-Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom (alebo kópiu) o kúpe.

-Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu a za zaslanie nového tovaru hradí kupujúci.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu.

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne na výrobku záručná vada, spôsobená najmä vadnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Spotrebiteľ má tiež právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Reklamovaný výrobok alebo jeho reklamovaná časť musí byť kompletná, najlepšie v pôvodnom obale, prípadne inak vhodne zabalený. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, bežným opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsahu teplôt od -20 °C do 45 °C, pokiaľ je tak bližšie uvedené v príslušnej dokumentácii výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

-názov reklamovaného tovaru,

-konkrétny popis závady,

-reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť,

-kópiu dokladu o kúpe (faktúra), alebo iný doklad potvrdzujúci kúpu,

-adresa, kam zaslať vybavenú reklamáciu, a kontakt na Vás (telefón, email na Vás).

Aby mohla byť reklamácia urýchlene vybavená, odporúčame zaslať všetky vyššie uvedené informácie a doklady.

Reklamovaný tovar je potrebné dopraviť k nám akýmkoľvek spôsobom na našu adresu. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady. Pred odoslaním nás však kontaktujte s oznámením reklamácie.

 

Reklamácie zasielajte na adresu:


ZENCO Corp. a.s.
ZENCO.sk
Provozní 5492/3
Ostrava - Třebovice, 722 00

 

V prípade otázok nás kontaktujte:

-email: reklamace@zencocorp.cz

-telefón:+420 606 059 441

 

Www.zenco.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov, či lehôt uvedených na faktúrach alebo dodacích listoch.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia.

V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci môže prednostne uplatňovať zaistenie opravy priamo v najbližšom autorizovanom stredisku vykonávajúcom záručné opravy daného výrobku. V prípade, ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Ak je kupujúcim pri dodaní tovaru zistené poškodenie obalu či tovaru pri doprave, odporúčame takýto tovar odmietnuť prevziať alebo vyhotoviť spolu s prepravnou firmou záznam o poškodení.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr - bezprostredne pri jeho prevzatí, to znamená pri dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľovi je vo vlastnom záujme odporúčaný obdobný postup s ohľadom na fakt, že pri prevzatí veci svojím podpisom prepravného listu okrem iného potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť zásielky. S ohľadom na podpísaný prepravný list bude následne prípadná reklamácia vonkajšieho stavu zásielky vybavená.

Záručná doba pre osoby, ktoré používajú výrobok za účelom podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Vami poskytnuté informácie budú použité na vybavenie Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje na ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na bezproblémové doručenie tovaru.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že nákup je na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

COPYRIGHT - OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky materiály publikované na webových stránkach www.zenco.sk sú chránené autorským zákonom. Názvy produktov a označenia výrobkov môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov, alebo môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb.

Akákoľvek časť webových stránok www.zenco.sk (najmä popisy, vyobrazenie produktov a návody) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Poskytnutie účtenky zákazníkovi je v prípade on-line nákupu/ov možné vykonať elektronicky (na tomto postupe však musí byť medzi predávajúcim a zákazníkom zhoda) jej zaslaním e-mailom či vystavením na zákaznícky účet zákazníka a pod., tak, aby s ňou mohol zákazník voľne disponovať, alebo vložením v tlačenej forme k zasielanému tovaru.

HODHOTENIE - HEUREKA OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Týmto sú všetky naše recenzie overené. Všetky hodnotenia sú zverejnené na e-shope bez akéhokoľvek zásahu či cenzúry (s platnosťou od 1. 1. 2022). Hodnotenie nájdete v detaile produktu, hodnotenie obchodu potom prostredníctvom tzv. ušká v ľavej časti e-shopu. Inou formou hodnotenia nezískavame.

Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Prodávající a provozovatel eshopu
ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic
IČ: 09862421, DIČ: CZ09862421.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11291.
číslo účtu: 2102100060/5500, www.zencocorp.cz, Tel: +421 911 836 904, info@zencomarket.sk